תקנון לקוח חוויה הום

תקנון ותנאי שימוש באתר האינטרנט – “חוויה הום “

1. מבוא

1.1. אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של חברת חוויה הום (החברה-י,סולומון חוויה שבכלי בע”מ), בכתובת אתר האינטרנט

www.havaya-home.co.il חוויה מציע לכם מגוון רחב של מוצרי כלי בית ,כלי מטבח, אקסזוריז לבית ו/או מוצרים נוספים הנמכרים תחת המותג המוכר בשם “חוויה הום ו/או שם דומה וכן מוצרים נוספים ו/או נלווים ו/או מתנות, הכל כמפורט בתקנון זה (להלן – “אתר האינטרנט”).

1.2. הוראות התקנון ותנאי השימוש שלהלן מטרתם להגדיר את זכויות וחובות הלקוח בכל הקשור לשימוש באתר האינטרנט ו/או להזמנת המוצרים באמצעותו, לרבות אופן ותנאי הזמנת המוצרים (להלן: “התקנון”).

1.3. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין חוויה הום וממצה את מערכת היחסים בין הצדדים בכל הקשור לאתר האינטרנט, לרבות ביקור, שימוש ורכישה בו. משכך, הלקוח מתחייב לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו בעיון ובקפידה ולמלאם.

1.4. מובהר כי בעצם השימוש באתר האינטרנט הלקוח ו/או המבקר ו/או הרוכש ו/או העושה שימוש באתר האינטרנט (להלן ולעיל יכונו כולם יחד וכל אחד לחוד: “הלקוח”), מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל

הוראותיו ותנאיו ללא כל סייג.

1.5. לחוויה שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון, מעת לעת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. על כן, על הלקוח לקרוא את התקנון בכל פעם שהינו בוחר להשתמש באתר האינטרנט .

2. ניהול והפעלת אתר האינטרנט

2.1. אתר האינטרנט הינו בבעלות ומנוהל על ידי י.סולומון חוויה שבכלי בע”מ ח,פ 512693268 , מרחוב הכישור 30 חולון להלן ולעיל – “חוויה הום או “החברה”).

2.2. בכל פנייה הנוגעת לאתר האינטרנט ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה,

מס’ טלפון 037357411 , מס’ פקס 03-7357416, כתובת מייל sigal@havaya-home.co.il, כתובת רח’ הכישור 30 חולון .

3. כללי

3.1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

3.2. התקנון מופנה לשני בני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר.

3.3. בסיום הזמנת המוצרים שהלקוח בחר , על הלקוח לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך באתר האינטרנט כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו כתנאי לביצוע ההזמנה . במידה והלקוח לא סימן כי הוא מסכים לאמור בתקנון, עצם השימוש באתר האינטרנט על ידו מהווה הסכמה כאמור.

3.4. הלקוח מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג, ובכל מקרה בו אישר והצהיר כי עשה כן מבלי שקרא

את התקנון, התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

4. מועדי פעילות אתר האינטרנט; הפסקת פעילות אתר האינטרנט

4.1. ניתן לבצע הזמנות באתר האינטרנט בכל יום, 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם אתר האינטרנט הושבת לשימוש לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כח עליון ו/או שביתה ו/או נפילת חשמל ו/או בעיה של ספק האינטרנט, וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או של ספק האינטרנט ו/או מי מטעמם. ללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

4.2. לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של אתר האינטרנט בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי וללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

5. העברת זכויות באתר האינטרנט

5.1. החברה תהיה רשאית להעביר את הבעלות ו/או את הזכויות באתר האינטרנט,

כולן או חלקן, לצד שלישי בכפוף לכך שזכויות הלקוח על פי תקנון זה לא תפגענה כתוצאה מכך ובמקרה כאמור יועברו פרטי הלקוח לידי ולידיעת הצד השלישי שקיבל מהחברה את הבעלות ו/או את הזכויות באתר האינטרנט והלקוח מאשר ומסכים לכך מראש.

6. הזכות והכשרות לרכוש באתר האינטרנט

6.1. רשאי להזמין באתר האינטרנט של החברה כל אדם בתנאי כי מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים: הינו תושב ישראל, מעל גיל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית, אשר קיים ברשותו ״עוסק מורשה ישראלי, שהתקשר עם חוויה “טופס לקוח מאושר בחותמת חוויה ,וכי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. ״מכיוון שהעסקה באתר נעשית בין עוסקים, ידוע לקונה כי לא יחולו עליה דיני הגנת הצרכן״.

6.2. לחברה שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של לקוח להזמין באתר האינטרנט מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים הבאים: (א) בעת ההרשמה לאתר האינטרנט, הלקוח מילא ו/או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או שאינם

נכונים; (ב) ביצוע רכישה ו/או כוונה לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבון PayPal אשר הוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק כדין בידי הלקוח המחזיק בו; (ג) עשיית שימוש ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי

עפ”י כל דין ו/או בכדי לסייע לאחר לביצוע של מעשה כזה; (ד) ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם לפגוע ו/או פוגעים בחברה ו/או באתר האינטרנט ו/או במי מטעמה של החברה, לרבות בלקוחותיה ו/או בספקיה של החברה; (ה) הלקוח הפר הוראה מהוראות תקנון זה.

7. כניסה לאתר האינטרנט לצורך הזמנה באתר האינטרנט

7.1. לצורך ביצוע הזמנה באתר האינטרנט על הלקוח לבצע הליך רישום ולמסור את פרטיו האישיים ופרטים נוספים בהתאם למבוקש (בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, פרטי אמצעי התשלום, אמצעי האספקה, כתובת, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני וכיוצ”ב). על הלקוח מוטלת האחריות להקפיד על מילוי הפרטים במדויק ובמלואם

8. סיסמא

8.1. בעת ההרשמה לאתר האינטרנט הלקוח יהיה רשאי לבחור סיסמא. הסיסמא שנבחרה על ידי הלקוח תישלח לכתובת המייל שמופיע במאגרי המידע של חוויה הום שהתקבלה מהלקוח ב “טופס לקוח מאושר בחותמת חוויה.

8.2. הלקוח בלבד יהיה אחראי לשמירת הסיסמא שבחר ולתדירות החלפתה בכדי למנוע שימוש לרעה בפרטיו. במקרה שהלקוח איבד, שכח או מעוניין להחליף את הסיסמא, הלקוח יזין באתר האינטרנט את פרטיו ככל שיידרשו על ידי החברה ויחדש את הסיסמא. בכל מקרה כאמור לא יהיו ללקוח טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה. למעבר לחידוש סיסמא “לחץ כאן”.

9. המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט

9.1. באתר האינטרנט יוצגו ויוצעו למכירה מגוון רחב של מוצרי כלי בית ומטבח ו/או מוצרים נוספים הנמכרים תחת המותג המוכר בשם “חוויה ו/או שם דומה, וכן מוצרים נוספים ו/או נלווים ו/או מתנות (להלן ולעיל: “המוצר” ו/או “המוצרים”). כמו כן, באתר האינטרנט

יופיע תיאור תמציתי ביחס לכל מוצר.

9.2. לחברה שמורה הזכות להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט, לרבות את תנאי המכירה, לפי שיקול דעתה והחלטתה.

9.3. החברה מביאה לידיעת הלקוח כי המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט, כולם או חלקם, מוצעים למכירה גם בחנויות ו/או בירידים ו/או במקומות שונים ו/או ברשתות שונות ו/או בחנויות פרטיות ו/או באתרי אינטרנט אחרים ו/או נמכרים על ידי ספקים שונים.

10. מוצרים שאזלו מהמלאי

10.1. במקרה בו נתגלה חוסר במוצר אחד או יותר שהוזמן על ידי הלקוח, על אף כי בעת

ביצוע ההזמנה הופיע כי המוצר זמין והזמנת הלקוח אושרה, החברה לא תהיה מחויבת לספק מוצר זה ללקוח וללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

11. תמונות המוצרים באתר האינטרנט

11.1. תמונות המוצרים המופיעות באתר האינטרנט הינן לצורך המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר האינטרנט לבין המוצרים בפועל (לרבות, שינוי

בצבע המוצר, מידות המוצר וכו’). מוצרים נלווים המופיעים באתר האינטרנט לצד המוצר ו/או תמונתו הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מהווים חלק מהמוצר.

12. שירות לקוחות של אתר האינטרנט

12.1. שירות הלקוחות של אתר האינטרנט עומד לרשות הלקוח בימי עסקים בלבד, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 ל- 15:00. בימי שישי ,שבת,ערבי חג, וחג ,שירות הלקוחות של אתר האינטרנט יהיה סגור.

12.2. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של אתר האינטרנט בהתאם לאמצעי ופרטי

ההתקשרות המנויים בסעיף 2.2 לעיל.

12.3. זיהויו של הלקוח בעת פנייתו לשירות הלקוחות של אתר האינטרנט ייעשה על ידי מסירת כתובת דוא”ל ששימשה את הלקוח לשם רכישה באתר האינטרנט ו/או שם פרטי ומשפחה ו/או מספר טלפון ו/או פרט מזהה אחר ככל שיידרש על ידי החברה.

12.4. החברה אינה מאפשרת לרכוש מוצרים באתר האינטרנט באמצעות רכישה טלפונית או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות.

12.5 תמיכה טכנית

החברה אינה מתחייבת כלפי המשתמש לתת ו/או לספק תמיכה טכנית ו/או כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו ו/או המוצרים הנרכשים באתר.

13. אספקת המוצרים

13.1. אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תתאפשר בארץ ישראל, בתוך גבולותיה ושטחה, לרבות ישובים מעבר לקו הירוק בתנאי שהינם בשליטה ישראלית. מובהר כי לא תתאפשר אספקה ליישובים המצויים בשטחים שבשליטה של הרשות הפלשתינית.

13.2. אספקת המוצרים שהוזמנו באתר האינטרנט ללקוח תעשה באמצעות חברת הפצה חיצונית הנותנת שירותי הפצה לחוויה הום או באמצעות איסוף עצמאי על ידי הלקוח

ממחסני החברה אכן שיהיו באותה העת, תאריך ההפצה ו\או האיסוף עצמי יתואם מראש עם נציג שירות חוויה הום .

13.3. מובהר כי על אף האמור לעיל, החברה ו/או חברת שליחויות בבעלות צד שלישי ו/או מי מטעמן, לא תהיינה מחויבות לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח באתר האינטרנט ליישובים ו/או למיקומים ו/או לכתובות שאין גישה אליהם מבחינה ביטחונית ו/או נסגרו

למעבר בין אם באופן זמני ו/או קבוע על ידי רשות מוסמכת, ובכל מקרה כאמור ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

14.1. שעות וימי האספקה

14.2 איסוף עצמאי – לקוח שבחר באפשרות זו נדרש לאסוף את המוצרים ממחסני חוויה הום בתאריך שתואם מולו מראש עם נציג שירות חוויה הום , וזאת בימי ובשעות הפעילות המקובלות של מחסן החברה , כפי שיתעדכנו מעת לעת.

14.3. מועד אספקת המוצרים ידחה ו/או יתעכב בכל מקרה של כח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או השליח ו/או חברת השליחויות ו/או צד ג’ ו/או כל הבא

14. מועד אספקת המוצרים

מטעמם, לרבות שביתה, השבתה, אירועים ביטחוניים, מזג אוויר וכו’. בכל אחד מהמקרים האמורים, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי החברה ו/או חברת השליחות ו/או מי מטעמן.

14.4

ביטול רכישה, ו/או הזמנה של כל מוצר (שאינו מתכלה כאמור) מהאתר יעשה בתאום אם הסוכן האישי של הלקוח או באמצעות יצירת קשר מול נציגות החברה (בימים א-ה בשעות 09:00-15:00) בטלפון 03-7357411 ובנוסף יש לשלוח מייל לכתובת . sigal@havaya-home.co.il

15. מחירים

15.1. ביחס לכל מוצר המוצע למכירה באתר האינטרנט יופיע מחירו המעודכן של המוצר בשקלים חדשים ואינם כוללים מע”מ על פי דין (להלן: “מחיר המוצר”).

15.2. מחיר המוצר אינו כולל דמי משלוח. דמי משלוח הינם כמפורט בסעיף 17 להלן. 15.3. החברה תהיה רשאית לשנות את מחיר המוצר לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא

צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. 15.4. החברה מביאה לידיעת הלקוח כי מחיר המוצר באתר האינטרנט אינו בהכרח

בתנאי תשלום נוחים יותר ו/או מחיר משתלם ו/או זול יותר ממחיר אותו מוצר המוצע למכירה בחנויות ו/או במקומות אחרים נוספים. הלקוח בלבד אחראי לערוך השוואת מחירים ו/או לבדוק קיומן של הנחות ו/או מבצעים בטרם החלטתו לרכוש מוצר באתר האינטרנט.

15.5. למען הסר ספק, המחיר הקובע של המוצר הינו מחיר המוצר כפי שהופיע באתר האינטרנט בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה ולא המחיר שמופיע על גבי המוצר ו/או המחיר בו נמכר בחנויות ו/או בכל מקום אחר.

16. אמצעי תשלום; תנאי תשלום

16.1. התשלום עבור רכישת המוצרים באתר האינטרנט יתאפשר טלפונית ו \או פורנטלית מול נציגי השירות של חוויה הום ובכפוף לטופס לקוח מאושר בחותמת חוויה

16.2 אמצעי תשלום:כרטיס אשראי ,העברה בנקאית,המחאות

16.3. מובהר כי תשלום באמצעות אמצעי התשלום יתאפשר בכפוף לקבלת אישור התשלום ובכל מקרה בו לא נתקבל אישור כאמור, הזמנתו לא תבוצע וללקוח לא תהיה כל

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

16.4. מובהר כי פרט לאמצעי התשלום, לא תתאפשר רכישת מוצרים באתר האינטרנט באמצעות אמצעי תשלום אחר שהוא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שהחברה תתיר שימוש באמצעי תשלום אחר, ובכלל זה כרטיס הטבה, קופון, שובר הנחה, תו קנייה, וכיו”ב (להלן: “כרטיס הטבה”), הלקוח יהיה רשאי לעשות שימוש רק בסוג אחד של כרטיס הטבה ופעם אחת בלבד במסגרת אותה רכישה.

17. דמי משלוח

17.1. חיוב בגין דמי המשלוח, יתווסף לחשבון הסופי בו יחויב הלקוח בשל ביצוע הזמנתו, בכפוף להוראות תקנון זה.

17.2. דמי המשלוח הינם: 17.2.1 ברכישת מוצרים בלבד עד לסכום של 2500 ₪ לא כולל מע”מ במסגרת רכישה

אחת: דמי משלוח בסך של 190 ₪ לא כולל מע”מ .

17.2.2 ברכישת מוצרים בלבד בסכום של מעל 2501 ₪ לא כולל מע”מ , במסגרת רכישה אחת – הלקוח לא יחויב בתשלום בגין דמי משלוח.

במקרה של איסוף עצמאי מהמחסן הלקוח לא יחויב בתשלום דמי משלוח. הלקוח יחויב בתשלום דמי משלוח (ככל שישנם) במועד התשלום הראשון. להסרת ספק, החברה תהיה רשאית, בכל עת, לעדכן ו/או לשנות את סכומי

17.2.3 17.2.4 17.2.5

הרכישה הנזכרים לעיל, המחייבים ו/או מזכים את הלקוח מתשלום דמי המשלוח, לרבות את גובה דמי המשלוח.

17.3. מובהר כי על אף האמור לעיל, בכל מקרה הלקוח לא קיבל מהשליח את המוצרים , ו/או לא קיבל את המוצרים מכל סיבה אחרת שהיא – התלויה בלקוח ו/או מי מטעמו בלבד, ,באחריות הלקוח לפנות במידית לשירות הלקוחות לצורך תיאום מועד ואמצעי אספקה. במקרה כאמור, הלקוח יחויב בתשלום דמי משלוח נוספים בהתאם לתעריפים לעיל, וזאת גם במקרה בו הלקוח לא היה מחויב בתשלום דמי משלוח בגין הזמנתו (למעט במקרה שהלקוח יבחר שוב באיסוף עצמאי). במקרה בו הלקוח לא יפעל כאמור, החברה תהיה רשאית שלא

לשמור את המוצרים שהוזמנו ונרכשו על ידי הלקוח וזאת לאחר שחלפו לפחות 2 ימים מהמועד בו היה על הלקוח לאסוף ו/או לקבל את המוצרים שהזמין,הלקוח יחוייב עבור ביטול הזמנה והוצאות הכרוכות בכך .

 

18. סל המוצרים שנבחרו – “הסל שלי”; אישור ביצוע ההזמנה

18.1. רשימת המוצרים שנבחרו על ידי הלקוח באתר האינטרנט לצורך הזמנתם תופיע ב”סל שלי”. הרשימה תכלול פירוט של שמות המוצרים, מחיר המוצרים, כמות המוצרים, ובסופה יופיע שכלול של סכום כלל ההזמנה.

18.2. מובהר כי אין ברישום מוצרים ב”סל שלי” על ידי הלקוח כדי “לשמור” מוצר ו/או כדי “להבטיח” את מחירו. המחיר הקובע של המוצר ו/או דמי משלוח הוא המחיר המופיע בעת אישור ההזמנה על ידי חוויה הום ומעבר לביצוע התשלום.

18.3. להסרת ספק מובהר כי כל שינוי בפרטי ההזמנה, יגרור לאחריו בדיקה מחודשת ביחס לזכאותו של הלקוח ליהנות ממבצע שבאתר האינטרנט ו/או לעניין חיוב בתשלום דמי משלוח, וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

אישור ההזמנה באופן סופי, ההזמנה תעבור בחינה ע”י גורם המוסמך לכך ע”י חוויה הום ותאושר
בהתאם לשיקול דעתה בלבד .

19. אמצעי זיהוי לצורך קבלת המוצרים

19.1. הלקוח יזדהה באמצעות הצגת תעודה מזהה ו/או יאשר בחתימתו את קבלת המוצרים על גבי מסמך ו/או אמצעי אלקטרוני, ככל שיידרש.

20. מבצעים והנחות

20.1. מבצע שייערך באתר האינטרנט, לפי שיקול דעתה והחלטת החברה בלבד, יהיה

בתוקף עד לתום המועד שייקבע לתקופתו או עד לגמר המלאי – לפי המוקדם מביניהם. על אף האמור, החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את המבצע ו/או את תנאי המבצע שייערך באתר האינטרנט, בכל עת, לפי החלטתה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי ללקוח וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך

2 21. אחריות

21.1. האחריות לבדיקת המוצר, טיבו, תכונותיו, מאפייניו והתאמתו לצרכי הלקוח חלה על הלקוח בלבד.

21.2. באחריות הלקוח להודיע לחברה על כל מקרה של נזק, פגם, שבר,חוסר או אי תקינות של המוצר, וזאת לא יאוחר מחלוף 48 שעות מהמועד בו קיבל ו/או נמסר לו המוצר.

21.3. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח במישרין ו/או בעקיפין בשל ו/או בקשר עם הרכישה באתר האינטרנט ו/או איסוף המוצרים ו/או בשל איחור ו/או עיכוב במועד קבלת המוצרים.

21.4 החברה לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד,

עונשי או תוצאתי )incidental( מכל סוג שהוא הקשור לרכישת המוצרים, שירותי האתר, שימוש באתר או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג’ כלשהו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המצרפית המקסימאלית של החברה (בין בחוזה,עוולה או כל צורה אחרת של חבות) בגין כל חבות, נזקים, פיצויים או אובדן שנובעים מתנאי השימוש אלו או קשורים אליהם, לרבות רכישת המוצרים, השירותים, שימוש או אי-יכולת להשתמש באתר,2 לא תהיה גבוהה מסכום ההזמנה האחרונה שבוצעה ע”י המשתמש

21.5. החברה אינה אחראית על פגם ו/או שבר ו/או נזק למוצר אשר נגרם כתוצאה ממעשה של הלקוח ו/או משימוש ו/או טיפול לא נכון במוצר ו/או שלא בהתאם להוראות השימוש.

21.5. אחריות למוצר תינתן לתקופה של 7 ימים בלבד ממועד קבלת המוצר, בכפוף להצגת הוכחת קנייה, שליחת המוצר לבדיקה בהתאם להנחיות החברה, ובכפוף לתוצאות

הבדיקה. 21.6. אחריות החברה מוגבלת עד לסכום השווה למחיר המוצר ששולם בלבד. 22. אחריות בגין פעילות ושימוש באתר האינטרנט

22.1. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בקשר עם פעילותו של ספק אתר האינטרנט ו/או הרשת ו/או תשתיות הטלפון, החשמל, החומרה, התוכנה ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחרים, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות בגין הפסקות, תקלות, הפרעות, טעויות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, הימצאותם של וירוסים, תוכנות, קבצים הרסניים וכיו”ב, אשר ייתכן ויגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו בקשר עם השימוש באתר האינטרנט, בין במישרין ובין בעקיפין.

22.2. השירות באתר האינטרנט ניתן כפי שהוא (As Is””) והלקוח ו/או מי מטעמו מאשר כי אין לו ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור לתכונות אתר האינטרנט ו/או השירות הניתן על פיו, מאפייניו, מגבלותיו או אי התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

22.3. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא באחריות לנזקים מכל מן וסוג

שהוא שיגרמו ו/או שעלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר האינטרנט ו/או בחומרה ו/או בתוכנה ו/או ממעשה ו/או ממחדל ו/או

רשלנות של ספק אינטרנט ו/או כל ספק אחר ו/או תקלה בתשתית ו/או בשרתים ו/או בתקשורת ו/או בקווי התקשרות.

22.4. באתר האינטרנט ייתכן ויוצג מידע מסחרי – פרסומי ו/או קישורים המובילים לאתרי אינטרנט שונים ו/או למידע מסחרי – פרסומי שמקורו יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים שונים (להלן – “המידע המסחרי”). החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לנזקים מכל מן וסוג שהוא עקיפים ו/או ישירים העלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהיחשפות ו/או הסתמכות על המידע המסחרי.

 

1. מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים

החברה מאפשרת ללקוח להחזיר מוצרים אשר נרכשו על ידו באתר האינטרנט, שלא עקב פגם, ולהחליפם במוצרים אחרים בהתאם למדיניות החברה המפורטת להלן, כפי שתעודכן מעת לעת (להלן – “מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים”), בכפוף להתקיימותם של כל תנאי ההחזרה וכן בהתאם לאופן ההחזרה כמפורט להלן.

23.1. תנאי ההחזרה בהתאם למדיניות החזרת (החלפת) מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט הינם (להלן ולעיל: “תנאי ההחזרה”): (א) המוצר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש, אריזת המוצר לא נפתחה ו/או נפגמה, תווית המוצר ו/או תווית המחיר לא הוסרה, המוצר באריזתו המקורית; ו/או (ב) בכפוף להצגת הוכחת קנייה; ו/או (ג) בתוך 2 ימים ממועד

קבלת המוצר; ו/או (ד) הלקוח ישיב את המוצר למחסני החברה בימי ובשעות הפעילות של המחסן ו/או (ה) במקרה בו הלקוח רכש מוצרים במסגרת עסקה של מכירה מיוחדת (לדוגמה – בקניית מוצר אחד קבל את המוצר השני במתנה) (להלן: “מכירה מיוחדת”) – הלקוח יידרש להחזיר את כל המוצרים נשוא העסקה.

23.2. הלקוח ישיב את המוצר למחסני חוויה, על אחריותו וחשבונו, ויקבל עבורו זיכוי לרכישה באתר חוויה הום

23.3. מובהר כי לא יינתן שובר זיכוי ו/או החזר כספי עבור דמי המשלוח ששולמו על ידי הלקוח (ככל ששולמו).

1. ביטול הזמנה שבוצעה באתר האינטרנט

4.4 ביטול פעולות על ידי הרוכש ניתן לבטל הזמנה שתיים עשרה (12) שעות ממועד ביצוע ההזמנה עבור המוצרים ובתנאי שטרם נשלחה לרוכש , בתיאום מראש מול נציגות החברה (בימים א-ה בשעות 09:00-15:00).

4.5 הודעה על ביטול רכישה תימסר למרכז הטלפוני של החברה (037357411) ותשלח במקביל בכתב

באמצעות דואר אלקטרוני 24.1 למען הסר ספק דיני הגנת הצרכן אינם חלים על הרוכשים מאתר זה .

25. מועדון לקוחות

25.1. החברה תהיה רשאית להחליט על פתיחת מועדון לקוחות כפי שיוחלט וייבחר על ידה ללקוחות אתר האינטרנט ו/או ללקוחות אתרי אינטרנט נוספים ו/או אחרים של החברה ו/או ללקוחות שונים שאינם לקוחות אתר האינטרנט של החברה, בתנאים שייקבעו על ידה (להלן – “מועדון לקוחות”).

26. פרטיות

26.1. לצורך רכישה באתר האינטרנט על הלקוח למלא את פרטיו האישיים ופרטים

נוספים (ככל שנדרש). ללא מילוי הפרטים כאמור הלקוח לא יוכל לבצע רכישה באתר האינטרנט.

26.2. הלקוח מאשר כי ידוע לו שלצורך קבלת אישור ביצוע ההזמנה ו/או הודעה הקשורה ברכישתו באתר האינטרנט, תשלח לו על ידי החברה ו/או מי מטעמה הודעת מייל ו/או מסרון בהתאם לפרטים שהזין באתר האינטרנט.

26.3. הלקוח מאשר ומסכים כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידו לצורך רכישה באתר האינטרנט, נמסרו על ידו מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי מבלי שחלה עליו חובה חוקית למוסרם.

26.4. יודגש כי לא חלה על הלקוח חובה חוקית למסור את הפרטים הנ”ל, אולם ללא מסירתם לא יוכל לרכוש מוצרים באמצעות אתר האינטרנט.

26.5. הלקוח מסכים ומאשר כי ידוע לו שהחברה תהיה רשאית לאסוף בעת השימוש על ידו באתר האינטרנט של החברה ולאגור במאגר המידע של החברה את פרטיו האישיים ו/או כל פרט נוסף שמולא על ידי הלקוח ו/או מידע שנאסף ו/או הופק אודותיו תוך כדי השימוש באתר האינטרנט ו/או מידע אודות הרגלי הקניה של הלקוח, צרכיו, מוצרים שרכש, מידע או

פרסומת אותו קרא, העמודים אשר צפה בהם, ההצעות שהתעניין בהן, אמצעי התשלום אשר שימש אותו וכל מידע אחר (לרבות אך לא רק באמצעות קבצי “קוקיס”).

26.6. הלקוח מאשר ונותן לחברה את הסכמתו לשמור ו/או למסור את פרטיו האישיים ו/או הפרטים הנוספים כפי שנמסרו ו/או שמולאו על ידו באתר האינטרנט, וכן את המידע והנתונים שיאספו אודותיו כאמור בתקנון זה (להלן: “המידע”), לכל גורם מטעם החברה, בין היתר לצורך מתן הטבות המותאמות אישית, עריכת סקרים ומחקרי שוק, דיוור ישיר, הפקת מידע סטטיסטי ועוד. כמו כן הלקוח מאשר ונותן לחברה את הסכמתו למסור את המידע כהגדרתו לעיל לצד שלישי אשר זקוק למידע זה לצורך מתן השירות ללקוח בקשר עם ו/או כתוצאה מהרכישה שבוצעה על ידו באתר האינטרנט, לרבות לשירות הלקוחות ו/או חברת השליחויות ו/או מי מטעמה ובכלל זה: לרבות עובדיה, שליחיה, נציגיה.

26.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית למסור את פרטיו האישיים של הלקוח ו/או את הפרטים הנוספים כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט ו/או את המידע, בכל מקרה של מיזוג חברות ו/או העברת הבעלות ו/או הזכויות באתר האינטרנט לצד שלישי ו/או

לחברות שבשליטת החברה ו/או חברות קשורות ו/או במקרה בו נתקבלה אצל החברה בקשה ו/או החלטה של רשות מוסמכת ו/או בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין הלקוח לבין החברה.

26.8. הלקוח מאשר שידוע לו כי מטרות מסירת הפרטים האישיים ו/או הפרטים האחרים ו/או הנוספים שימסרו על ידו הינן, בין השאר: (1) אגירת הפרטים הנ”ל ו/או המידע במאגר

המידע של החברה; (2) ביצוע בפועל של רכישת המוצרים באמצעות אתר האינטרנט וכל הפעולות הנלוות ו/או הקשורות בכך; (3) שיווק מידע פרסומי, דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר ע”י החברה ו/או ע”י מי מטעמה ו/או באמצעות צד ג’, של מוצרי טקסטיל ו/או מוצרי כלי בית ומטבח; (4) שימוש בפרטי הלקוח לפי צרכי החברה, לרבות לצורך איסוף ו/או ניתוח מידע אודות הרגלי הקנייה, העדפות, מידע ו/או פרסומות שנקראו על ידו באתר האינטרנט, זמן שהותו באתר האינטרנט, תדירות כניסתו לאתר האינטרנט ונתונים נוספים; (5) התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר האינטרנט בהתאם לתחומי התעניינות הלקוח וציפיותיו; (6) איסוף פרטים ו/או מידע בעת רכישה ברשת החנויות של החברה (“ורדינון” ו/או “נעמן”); (7) צירוף לקוחות אתר האינטרנט למועדון הלקוחות של החברה.

26.9. החברה תנקוט באמצעי זהירות מקובלים בכדי לשמור על הפרטים האישיים של

הלקוח ותעשה מאמצים להתקשר עם צדדים שלישיים אמינים לצורך כך. יחד עם זאת, במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה, החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה, לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא העלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו. בכל מקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.

27. מידע פרסומי

27.1. הלקוח מסכים ומאשר כי ידוע לו שהחברה ו/או מי מטעמה תהינה רשאיות לשגר לו “דבר פרסומת” ו/או חומר פרסומי ו/או שיווקי של מוצרי טקסטיל ו/או מוצרי כלי בית ומטבח ,ו\או אקסזוריס ומוצרים משלימים לבית באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר, או בכל אמצעי התקשרות אחר כפי שמסר הלקוח לחברה במסגרת מילוי הפרטים האישיים (להלן: “מידע פרסומי”).

27.2. לקוח אתר האינטרנט אשר כן מעוניין בקבלת מידע פרסומי, נדרש לאשר ולסמן במקום המיועד לכך באתר האינטרנט כי הוא מעוניין, מאשר ומסכים לקבל מידע פרסומי ויראו בסימון כאמור כמתן הסכמה בכתב של הלקוח לקבל את המידע הפרסומי. לקוח אתר האינטרנט יהיה רשאי להודיע בכל עת על רצונו שלא לקבל עוד מידע פרסומי וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב לחברה בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף 2.2 לעיל ו/או בדרך שבה נמסר לו המידע הפרסומי, לפי בחירתו.

27.3. הואיל ולחברה ו/או למי מטעמה אין יכולת לברר ו/או לבדוק האם הלקוח עושה שימוש במספר טלפון ו/או בכתובת דואר אלקטרונית המשותפים ללקוח ולמשתמשים נוספים, החברה ו/או מי מטעמה רואות בהסכמת הלקוח לקבלת מידע פרסומי כאישור ומתן התחייבות מצד הלקוח והמשתמשים הנוספים כלפי החברה ו/או מי מטעמה, לכך שניתנה הסכמתם של המשתתפים הנוספים כאמור לקבלת המידע הפרסומי.

28. קניין רוחני

28.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט של החברה, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה ו/או בבעלותה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים מטעם החברה. זכויות אלו חלות בין היתר גם על

עיצובו הגרפי של אתר האינטרנט, שיטות המכירה, בסיסי הנתונים בו ובכלל זה רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, מלל המופיע באתר האינטרנט, עיצוב גרפי, צילומי מוצרים (

packshots) צילומי הפקת סגנון וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו ובפעילותו של אתר האינטרנט (להלן יכונו הזכויות יחד – “הזכויות באתר האינטרנט”).

28.2. תמונות המוצרים, צילומי מוצרים (packshots) וצילומי הפקת סגנון המופיעים באתר האינטרנט הינן רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה (להלן – “תמונות אתר האינטרנט”) וחל איסור מוחלט לעשות בהן כל שימוש בין אם מסחרי ובין אם אחר ו/או להעתיקן ו/או להפיצן ו/או לשווקן, בין אם באמצעות אתר האינטרנט של החברה ובין אם באמצעות שימוש באתרים אחרים.

28.3. שמו של אתר האינטרנט ו/או כתובת אתר האינטרנט, וכן סימן המסחר של “חוויה הום ” (בין אם נרשם ובין אם לא), ו/או כל סימן מסחר אחר שיופיע באתר האינטרנט ו/או שיוחלט על ידי החברה (להלן בהתאמה: “שמו של אתר האינטרנט” ו – “סימן המסחר”)

הינם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם שימוש מכל מן וסוג שהוא.

28.4. הלקוח מאשר ומתחייב כלפי החברה כי לא יעשה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו שימוש ו/או מעשה מכל מן וסוג שהוא בזכויות באתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר, בכל אמצעי שהוא.

28.5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב ו/או ממשק ו/או לתרגם מידע כלשהו המוצג באתר האינטרנט ו/או להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר האינטרנט לצורך הצגתם באתרי אינטרנט אחרים ו/או במיקום אחר כלשהו ו/או כל שימוש אחר.

28.6. אין באמור בסעיפים אלו כדי לגרוע מזכויותיה של החברה ו/או מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו ההגבלות ו/או האיסורים הקבועים בדין בקשר עם זכויותיה של החברה בקניינה הרוחני.

29. איסור עשיית שימוש מסחרי

29.1. הלקוח מתחייב כי לא יעשה ו/או לא יסייע לעשות שימוש מסחרי באתר האינטרנט

ו/או בנתונים המופיעים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר האינטרנט ו/או בזכויות אתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בקישור לאתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר ו/או ברשימת המוצרים המופיעים בו ו/או בפרטים המתפרסמים בו.

29.2. הלקוח מתחייב שלא לאסוף נתונים מאתר האינטרנט בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממחושב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות. אין להציג את האתר האינטרנט בתוך מסגרת (FRAME), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”). כל שימוש שכזה מהווה הפרה של תנאי השימוש באתר והחברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה.

30. שימוש נאות באתר האינטרנט

30.1. הלקוח מתחייב לעשות שימוש באתר האינטרנט לשם צפייה אישית במוצרים המוצגים לרכישה באתר האינטרנט ולשם רכישתם בלבד. כל שימוש אחר באתר האינטרנט מהווה הפרה של תנאי השימוש והחברה תהיה רשאית לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה. מבלי לגרוע מכלליות האמור: (א) אין לבצע פעולה כלשהי שתייצר ו/או שעלולה ליצר עומס על מערכות ושרתי אתר האינטרנט; (ב) אין לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה ו/או

ניסיונות לכך, בדרך הפעולה הרגילה של האתר האינטרנט והרכישה באמצעותו; (ג) אין לעקוף ו/או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר האינטרנט ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעולות האסורות לפי תקנון זה ו/או על פי כל דין;

(ד) אין להזין לאתר האינטרנט כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע בזכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני של אחרים; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (וירוסים), לרבות תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכיוצ”ב; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים.

31. שינויים באתר האינטרנט

31.1. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, החברה תהיה רשאית, מעת לעת, לפי שיקול דעתה והחלטתה, לשנות ו/או לעדכן את התקנון ו/או הוראות בתקנון ו/או תנאי השימוש באתר האינטרנט, לרבות – קביעת דרכי ואמצעי זיהוי נוספים של הלקוח, תנאים לרכישה באתר האינטרנט, מיקום אספקת המוצרים, אמצעי האספקה, קביעת סכום רכישה,

הגבלת כמויות, אמצעי התשלום, תנאי התשלום, מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים באתר האינטרנט, דמי ביטול, דמי משלוח, את המבנה או את צורתו של אתר האינטרנט, את השירותים הניתנים באתר האינטרנט וכיו”ב, וכל זאת מבלי שיהיה עליה למסור הודעה כלשהיא מראש (להלן – “השינויים באתר האינטרנט”).

31.2. על הלקוח מוטלת החובה להתעדכן בשינויים באתר האינטרנט, כפי שיהיו מעת לעת (ככל שיהיו), ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור עם השינויים באתר האינטרנט ו/או כתוצאה מתקלות

אפשריות כתוצאה מהשינויים באתר האינטרנט.

32. אבטחת מידע

32.1. החברה, בין בעצמה ובין אם באמצעות צדדים שלישיים עמם התקשרה החברה לצורך כך, תנקוט באמצעי הגנה שמטרתם לאבטח את המידע באתר האינטרנט. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות ו/או חדירה לאתר האינטרנט ו/או למחשביה ו/או למערכות מחשביה ו/או לחשיפת מידע ו/או במחשביה ו/או לשיבושים והפרעות לפעילות אתר האינטרנט ו/או למחשביה ו/או למערכות מחשביה.

32.2. במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה (להלן: “עשיית שימוש שלא כדין”), לא תהיינה ללקוח ו/או מי למטעמו ו/או לצד שלישי שהוא, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.

32.3. הלקוח מתחייב כי לא יבצע ולא יסייע לבצע בכל אופן שהוא כל פעולה שמטרתה לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר האינטרנט של החברה ו/או לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה.

33. דין ושיפוט

33.1. בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט (להלן: “המחלוקת”), מוסכם כי יועצה המשפטי של החברה ישמש כפוסק מוסכם בין הצדדים ליישוב המחלוקת והצדדים ישתפו פעולה. במקרה בו המחלוקת לא תיושב כאמור, מוסכם כי לבתי המשפט בתל אביב בלבד תהייה נתונה סכמות שיפוט

ייחודית ובלעדית בכל הקשור למחלוקת בין הצדדים. 33.2. הדין שיחול על השימוש באתר האינטרנט הוא הדין הישראלי בלבד.

סוף התקנון